Fingerboard:: Cz??ci do skateparku
Cz??ci do skateparku

Mini Skate park - potrzebujemy nast?puj?ce cz??ci:

P?yta pil?niowa jej rozmiar zale?y od was

Zjazd

Potrzebujemy nast?puj?ce cz??ci:

Pi?k? do drewna
M?otek
Listewki najlepiej d?bowe
Ma?e ?rubki
?rubokr?t
Pil?ni?
Blacha

Je?eli mamy wszystko bierzemy si? do roboty!!

Z listewki, któr? mamy ucinamy sze?? cz??ci 2 x 10 cm , 2 x 13 cm , 2 x 16,5cm ze skosami. Wszystko ??czymy tak, aby powsta? na trójk?t prostok?tny 10 cm - wysoko??, 13 cm - podstawa, 16,5 cm - przyprostok?tna. Nast?pnie ucinamy 3 kawa?ki o d?ugo?ci np.15 cm i ??czymy dwie cz??ci trójk?tów, tak aby powsta?a drabinka, (??czymy dwie wysoko?ci, robimy to z ty?u nie na przyprostok?tnej, je?eli uczy?e? si? matematyki to chyba wiesz co to jest).

Teraz ucinamy dwa kawa?ki d?ugo?ci takiej, jak wysoko?? trójk?ta i dwa kawa?ki o d?ugo?ci 8cm. Przykr?camy listewki 8 cm z ty?u zjazdu, tak aby by? na ?rodku wysoko?ci trójk?ta. Nast?pnie listewki 10 cm przykr?camy do przed chwil? zamocowany do zjazdu listewek 8 cm, listewki te dokr?camy tak jak poprzednio do listewek 8 cm, aby by?y na ?rodku. Tak ?eby powsta?a litera H - tak to mniej wi?cej powinno wygl?da?.

Teraz ucinamy dwie listewki o d?ugo?ci 15 cm i przykr?camy je do przyprostok?tnej, ta aby powsta?a drabinka (identycznie tak jak z ty?u). Nast?pnie z pil?ni wycinamy 2 kawa?ki.1:8 cm x 15cm; 2 : 16,5 x 15 cm. Mocujemy 1 kawa?ek na górze zjazdu ma?ymi ?rubkami, a drugi kawa?ek na zje?dzie. Teraz nale?y uci?? kawa?ek blachy o d?ugo?ci 15 cm, szeroko?? zale?y od was, jak du?o chcecie na?o?y? blachy. Pierwszy kawa?ek blachy mocujemy na ko?cach góry i zjazdu. Musicie uformowa? blach? tak, aby si? dobrze dopasowa?a i ?eby nie by?o ?adnych górek. Kiedy wszystko dopasujecie przybijcie blach? malutkimi gwo?dzikami.

Drugi kawa?ek mocujemy na pocz?tku zjazdu, musimy dopasowa? je z p?yt? pil?niow?, która jest pod?o?em naszego Skate parku. Jak ju? to dopasujecie mo?ecie przybi? blach? do zjazdu (ale jeszcze nie do p?yty!!). Teraz musimy przytwierdzi? nasze dzie?o do podstawy czyli p?yty pil?niowej.

Ustawiamy Zjazd tam gdzie nam pasuje i wbijamy malutkie gwo?dziki od spodu pil?ni tak, aby wbi?y si? w listewki zjazdu. Je?eli wszystko jest stabilne to mo?ecie ju? ?mia?o u?ywa? waszego cuda. Mo?ecie jeszcze przybi? blach?, która jest na pocz?tku zjazdu do pil?ni, ale jak wszystko dobrze dopasowali?cie to nie ma potrzeby.

Sorry za niefachowy opis, ale nie wiem jak nazywa si? fachowo zjazd, ale jak kto? jest rozumny to chyba b?dzie wiedzia? o co chodzi. Wymiar mo?ecie sobie obra? sami.

Grinder box

Potrzebujemy nast?puj?cych cz??ci:

Grub? listw?
M?otek
Pil?nie
Blach?

No to do roboty!! (jak macie cz??ci oczywi?cie)

To chyba najprostszy element mini skate parku. Listwa ta mo?e mi?? np. 4 cm - wysoko?ci , 15 cm - d?ugo?ci, 4 cm - szeroko?ci. Gdy mamy przygotowan? listw? to mo?emy wycina? kawa?ki, musi by? 5. 1 kawa?ek: 4 cm x 15 cm -musz? by? trzy takie same. Drugi kawa?ek: 4 cm x 4 cm - musz? by dwa takie same. Teraz przybijamy trzy d?u?sze kawa?ki jeden na gór?, a dwa na boki, dwa kwadraciki na przód na ty? (chyba wiecie o co chodzi).Teraz ucinamy dwa kawa?ki blachy musz? by? takie same, ich rozmiary to np. 2 cm x 15 cm. Dwa kawa?ki nale?y zgi?? tak, aby powsta? k?t prosty i na?o?y? je na gór? naszego grindera i przybi? gwo?dzikami na górze i na boku. Tak samo robimy z drug? stron? grindera. Kiedy ju? to sko?czymy przybijamy grinder do p?yty pil?niowej. I ju? mo?emy robi? 50-50 grind hehehe.

Rail

Potrzebujemy nast?puj?ce cz??ci:
Gruby drut
Dwie pineski
Lutownica
Cyna
Kalafonia

Jest to drugi z prostszych elementów parku. Drut ten musi by? gruby, bo jak wiadomo nie b?dzie si? chwia? na wszystkie strony. Drut w moim przypadku ma 20 cm. Z ka?dej strony jest zakrzywiony pod k?tem prostym. A do ka?dego z ko?ców przylutowane maj? by? pineski (chyba wiecie jak to zrobi?). Nast?pnie w p?ycie pil?niowej (pod?o?u naszego parku) robimy dwa otwory, nast?pnie wk?adamy tam ko?ce pineski (te szpiczaste). Je?li nie b?dziecie robi? podstawki pod skatepark mo?ecie zagi?? ju? ko?ce, je?eli tak to nie zaginajcie jeszcze ko?ców. Je?eli ju? sko?czyli?cie to testujcie!!

FunBox:

Potrzebujemy nast?puj?ce cz??ci:

Listewki najlepiej d?bowe
Ma?e ?rubki
?rubokr?t
Pil?nie
Blacha
Ma?e gwo?dzie
M?otek

No...to jak mamy wszystko to kombinujemy. Najpierw stworzymy szkielet z listewek b?dzie on mia? wymiary 7 cm x 4 cm .Góra i dó? maj? by? 7 cm x 7 cm, wysoko?ci 4 cm..Wysoko?? zale?y od tego jak b?dzie wygl?da? podjazd, czy b?dzie stromy czy ?agodny, w tym wypadku jest to 4 cm. Teraz z pil?ni wycinamy 5 cz??ci o wymiarach 7 cm x 7 cm. Jeden kwadrat mo?emy przykr?ci? na gór?. Nast?pnie ucinamy 4 kawa?ki listewki o wymiarach 7cm. Szkielet ustawiamy na p?ycie pil?niowej, bierzemy jeden kawa?ek listewki i jeden kawa?ek pil?ni (tej o wymiarach 7 cm x 7 cm) i ustawiamy jaki ma by? podjazd. Je?eli ju? to zrobicie mo?ecie przymocowa? szkielet i listewki do pod?o?a. Nast?pnie dokr?cacie pozosta?e kawa?ki podjazdu. W odleg?o?ci jednego podjazdu od drugiego powstaj? szpary w rozmiarze trójk?ta zmierz jego boki i wytnij z pil?ni taki trójk?t, aby zatka? te szpary, pami?taj aby uci?? listewk? i przymocowa? j? do p?yty pil?niowej (pod?o?a parku ma si? rozumie?). Trójk?ciki mocujemy tak samo jak podjazdy. Na koniec przykr?camy blach? góra – podjazd, podjazd-pod?o?e. WSZYSTKIE ROZMIARY S? OBRANE PZEZE MNIE JE?LI CHCECIE MO?ECIE JE SAMI WYMY?LI?.

Fun Box

Potrzebujemy nast?puj?ce cz??ci:

Listewki najlepiej d?bowe
Ma?e ?rubki
?rubokr?t
Gwo?dziki
M?otek
Gruby drut
Pineski
Lutownica
Cyna
Kalafonia
Pil?ni?
Panela
Blacha

Do roboty!!. Z listewki tworzymy trzy szkielety dwa podjazdy i jeden prostok?t. Tworzymy 4 trójk?ty prostok?tne wysoko?? – 7 cm, podstawa – 12 cm, przyprostok?tna – 14 cm ze skosami. Teraz ??czymy je listewkami d?ugo?ci 9 cm , ma by? ich 6. Kiedy ju? sko?czycie robi? podjazd mo?ecie zacz?? robi? sze?cian. Jego wymiary to wysoko?? – 7 cm, d?ugo?? – 18 cm, szeroko?? – 9 cm. Teraz mocujemy podjazdy z dwóch stron (/_I_____I_ ) -co? takiego. Teraz mocujemy panele do jednego z boków, tak aby wystawa?a o 3 cm wi?cej ni? wysoko??. Zaznaczamy na paneli 7 cm i teraz przez ca?? d?ugo?? paneli czyli 18 cm rysujemy prost?. I teraz tam gdzie mamy 3 cm zaznaczamy z jednej i drugiej strony po 0,5 cm i u?ynamy on i przykr?camy. Teraz z pil?ni wycinamy kawa?ek na gór? o wymiarach 18 cm x 9 cm. I wycinamy w nim otwór na panele i dopiero wtedy zak?adamy pil?ni? na górze i przybijamy j? do listewek.. Teraz robimy boki. Jego wymiary s? takie jak podstawa – 42 cm , wysoko?? – 7 cm, góra – 18 cm, przyprostok?tna – 14 cm (musisz zrobi? co? takiego: /_I_____I_). Jak macie ju? co? takiego to mocujecie to do jednej i drugiej ?ciany. Teraz przyszed? czas na podjazd musimy wyci?? dwa kawa?ki z pil?ni o wymiarach 9 cm x 14 cm. Nast?pnie przykr?camy je do szkieletu. Teraz lutujemy drut do pinesek drut ma mie? d?ugo?? 17 cm. Po zlutowaniu przybijamy pineski do góry paneli. Na koniec przybijamy blach? w taki oto sposób: podjazd góra - podjazd pod?o?e i mocujemy je do podstawy, czyli p?yty pil?niowej. Od tej chwili mo?ecie u?ywa? sprz?tu stworzonego przez was. Sorry za b??dy i mo?e za trudny opis tego wszystkiego. Opisa?em tak jak umia?em, my?l? ?e b?dziecie zadowoleni.
Dodał: docedy


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?