Fingerboard:: Newsy - Fingerpark od Mittskateboards

Firma Mittskateboards - pionier w produkcji fingerboardów w Polsce, wprowadzi? do swojej oferty ca?kowicie nowy produkt. Jest nim fingerpark - miniaturowy skatepark s?u??cy do jazdy i wykonywania tricków przy pomocy fingerboardów czyli miniaturowych deskorolek.

Znajduje si? na nim ca?a masa przeszkód, na których wykonywa? mo?na najró?niejsze tricki. Wymiary fingerparku to 110 x 225 centymetrów, wykonany zosta? on z wodoodpornej sklejki i wyko?czony aluminium. Dla dodania realizmu fingerpark wyposa?ony zosta? w elementy zielone - drzewa, traw? oraz ?ywop?ot.

Dzi?ki stworzonej przez firm? fingerplazie, mi?o?nicy miniaturowych desek mog? doskonali? swoje tricki i organizowa? zawody. To tak?e doskona?a przestrze? dla mi?o?ników deskorolki, którzy dopiero planuj? rozpocz?? swoj? przygod? z ich miniaturowymi wersjami.

Fingerpark znajdzie swoje zastosowanie na ró?nego rodzaju imprezach masowych odbywaj?cych si? zarówno w galeriach handlowych, na powietrzu, przy sklepach zwi?zanych z bran?? skateboardingow? lub te? w czasie ró?nego rodzaju wydarze? sportowych czy obozów. Fingerplaza wykorzystana mo?e zosta? równie? przy organizacji zawodów czy te? promocji poszczególnych produktów bran?owych jako atrakcja sportowa skupiaj?ca rzesze fanów skateboardingu.

Fingerplaza firmy Mitt pojawi?a si? na Woodcampie 2013 - imprezie dla fanów deskorolek z ca?ej Polski, która organizowana jest co roku w okresie wakacyjnym w o?rodku Marysie?ka. Zlokalizowany jest on w miejscowo?ci Przysucha po?o?onej mi?dzy Radomiem a Piotrkowem Trybunalskim. Obozowicze maj? mo?liwo?? szlifowania swoich umiej?tno?ci przez ca?y okres wakacyjny. Odbywaj? si? tam równie? zawody oraz warsztaty.

Jet to pierwszy fingerpark stworzony przez firm? Mitt, a zarazem jedyny w Polsce. Producent zapowiada prace nad kolejnymi modelami.

Zdj?cia poni?ej:
2013-08-25 10:27:45
Dodał‚: Serans

Musisz się zalogować aby komentować !